من و دلخوشی هایم....

اینروزا هممون توی جمعیم ولی در حقیقت تنهاییم...میخوام یه طوری بهت بگم خوشبختی همین حوالیه در کنار لحظه های با هم بو دن...